مشهد تهران خالی

تعداد مورد نیاز:
پرداخت حضوری
مبدا مشهد
مقصد تهران
تاریخ حرکت دوشنبه 1400/01/16
ساعت حرکت: 00:10'
مدل اتوبوس: اسکانیا مارال
نوع اتوبوس VIP (25 نفره)
تعداد مسافر: 1
شماره صندلی‌ها:
امکانات:
توضیحات: