اولین بلیط آزمایشی

تعداد مورد نیاز:
پرداخت بیعانه
مبدا مشهد
مقصد تهران
تاریخ حرکت چهارشنبه 1397/12/29
ساعت حرکت: 00:20'
مدل اتوبوس: اسکانیا مارال
نوع اتوبوس VIP (25 نفره)
تعداد مسافر: 2
شماره صندلی‌ها: 3, 4
امکانات:
توضیحات: این بلیط آزمایشی است